Społeczeństwo

TECHNOLOGIA W SŁUŻBIE NAJSŁABSZYCH

Farma Dobrej Woli to nowatorski projekt wykorzystania idei domów inteligentnych, projektowania uniwersalnego i budownictwa ekologicznego do stworzenia ośrodka, w którym osoby z niepełnosprawnościami znajdą dom, opiekę oraz dostosowaną do swoich możliwości pracę w ekologicznym gospodarstwie rolno-produkcyjnym.

Piotr Kandyba

W każdym społeczeństwie pojawiają się ze stałym prawdopodobieństwem, ale nie w każdych warunkach są w stanie przeżyć, żyć i być szczęśliwi. O poziomie dobrobytu, kultury i mądrości społeczeństwa świadczą działania adresowane do najsłabszych jego mieszkańców.

Jak się kogoś nie da wyleczyć, warto uczynić go szczęśliwym – to nowy sposób patrzenia na osoby trwale niesamodzielne.
Farmę Dobrej Woli od istniejących Domów Pomocy Społecznej odróżnia indywidualne podejście do potrzeb każdego z jej mieszkańców. Z założenia, w niewielkich domach będzie mieszkało po kilka osób, każdy w swoim pokoju, wyposażonym i urządzonym zgodnie z osobistymi potrzebami i preferencjami. Innowacyjnością miejsca jest wykorzystanie nowoczesnych technologii, które mają dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, kontrolować ich stan zdrowia, regulować inne parametry Farmy, wspierając opiekunów i personel pomocniczy.

Bezpieczeństwo

Od 2016 roku rodzice i opiekunowie niepełnosprawnych, przyszłych mieszkańców, za pośrednictwem ankiet i wielogodzinnych rozmów przekazują twórcom i konstruktorom Farmy wiedzę na temat nietypowych zachowań i potrzeb, wynikających z dysfunkcyjności podopiecznych. Odkręcanie wody, otwieranie okien, zapalanie światła i inne z pozoru normalne codzienne czynności, w odniesieniu do zachowań ludzi zaburzonych intelektualnie, mogą stanowić zagrożenie dla nich samych i muszą być stale nadzorowane.

Na Farmie sprawne funkcjonowanie większości urządzeń będą kontrolowały zaprogramowane systemy inteligentnych sterowników, zapobiegając nieprawidłowościom w ich używaniu i funkcjonowaniu. Zareagują na przelewającą się wodę, spadek temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych na skutek zbyt długo otwartych okien , pozostawione włączone urządzenia elektryczne. W systemie będzie istniała możliwość zdalnego sterowania wyposażeniem i automatycznego wyłączania urządzeń.

Zdrowie

Osoby niepełnosprawne intelektualnie często nie są w stanie sygnalizować odczuwanych dolegliwości somatycznych. Dlatego istotnym elementem na Farmie jest tworzony indywidualny system kontroli stanu fizjologicznego mieszkańca, który ma identyfikować i rejestrować między innymi napady padaczkowe podczas snu, poziom temperatury ciała, bezdech, arytmię serca i inne. Informacja potencjalnie niebezpiecznym stanie mieszkańca ma być natychmiast przekazywana opiekunom, co ma umożliwić im szybką reakcję, polegającą na udzieleniu pierwszej pomocy czy wezwaniu specjalistycznych służb medycznych.

Opiekunowie osób niesamodzielnych zgłaszają konieczność pilnowania miejsca pobytu niepełnosprawnych, ponieważ ci potrafią oddalać się, uciekać czy chować, co bywa niebezpieczne dla ich zdrowia i życia. To, gdzie aktualnie znajduje się mieszkaniec, czy nie oddala się bez pozwolenia ze strefy kontrolowanej, a także czy ktoś obcy pojawił się w strefie Farmy będzie kontrolowane przez systemy elektronicznego monitoringu, zastępującego fizyczne ogrodzenia, oddzielające placówkę od reszty świata. Dzięki takiemu rozwiązaniu miejsce zyska otwarty charakter i będzie sprzyjało bezpiecznej integracji.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Praca

Często obserwowanym w placówkach opiekuńczych zjawiskiem jest nuda i brak aktywności mieszkańców. Analiza możliwości i preferencji osób zamieszkujących Farmę umożliwi zaproponowanie im różnych aktywności zawodowych. Pod kontrolą trenerów i opiekunów niepełnosprawni będą zajmowali się rolnictwem – opieką nad zwierzętami, uprawą warzyw i owoców, przetwórstwem rolno-spożywczym; świadczyli usługi typu pralnia, szwalnia, drobne naprawy, zlecony catering; produkowali artykuły codziennego użytku, wypalali, mielili i paczkowali kawę, tworzyli wyroby rękodzielnicze i inne.

Celem tych aktywności jest przede wszystkim szczęście osób niesamodzielnych, wynikające z poczucia osobistej sprawczości i przydatności, a także osiąganie dodatkowych przychodów finansowych. Planuje się, że farma zapewni również rehabilitację i opiekę medyczną, nastawioną na świadczenie usług jej mieszkańcom oraz społeczności lokalnej (przychodnia lekarska z kontraktem z NFZ), a także opiekę wytchnieniową w formie hostelu, z możliwością czasowego zamieszkania osób niesamodzielnych, według zgłaszanych potrzeb opiekunów. (2-3 miejsca).

Prototyp

Stworzona zostanie również możliwość odbywania praktyk, staży i konferencji tematycznych dla środowisk zainteresowanych proponowanym sektorem aktywności. Planowana liczba wszystkich domowników pierwszej Farmy Dobrej Woli w podwarszawskiej gminie Chynów to 30 osób (podopieczni i personel opiekuńczo-administracyjny). Placówka ma działać jako Niepubliczny Dom Pomocy, Środowiskowy Dom Samopomocy z Warsztatem Terapii Zajęciowej i Zakładem Aktywizacji Zawodowej.

Wszystkie wymienione formy gwarantują finansowanie budżetowe. Projekt ma charakter prototypowy, z potencjałem do rozwoju w różnych kierunkach opieki. Proponowane rozwiązania będą w naturalny sposób na bieżąco poddawane weryfikacji.

Etap tworzenia koncepcji miejsca pokazał, że wykorzystywanie istniejących możliwości elektroniki, informatyki i innych zdobyczy nowoczesności może spowodować przełom w myśleniu o osobach niepełnosprawnych intelektualnie i nie tylko. Duże zainteresowanie Farmą Dobrej Woli wykazuje sektor nowoczesnych technologii, upatrując w niej w niedalekiej przyszłości jeden ze sposobów na ich upowszechnienie i stosowanie na skalę masową.

Potencjał Farmy tkwi także w możliwościach badania zjawisk zachodzących w środowisku ludzi niesamodzielnych, ich relacjach wewnętrznych i kontaktach ze społecznością lokalną. Skorzystają z tego studenci, naukowcy, pracownicy uczelni i placówek psychologicznych, społecznych, medycznych, socjologicznych, instytutów czy jednostek badawczych.

W opiece nad osobami trwale niesamodzielnymi, dzięki sztucznej inteligencji, nowoczesnym technologiom, budownictwu pasywnemu, wkrótce zajdą rewolucyjne zmiany, których „pierwszą jaskółką” jest Farma Dobrej Woli.

Można wesprzeć budowę Farmy Dobrej Woli przekazując 1% podatku dla:
Stowarzyszenie Dobra Wola OPP,
KRS 0000256560, gotowy pit czeka na www.dobrawola.org.pl lub przekazać darowiznę na konto organizacji: 19 8022 0000 0003 3444 2000 0001 z dopiskiem Farma Dobrej Woli. Więcej o realizacji na: www.farmadobrejwoli.pl

Zapraszam do kontaktu: Jacek Zalewski: pomysłodawca Farmy, absolwent wydziału Biologii UW, Kawaler Orderu Uśmiechu, jzal@poczta.onet.pl,
+48 602748816, www.farmadobrejwoli.pl, www.dobrawola.org.pl


fot. Piotr Kandyba
„Nasze Czasopismo” nr 04-05/2019