Gospodarka

NOWOCZESNY GPS, CZYLI DOKĄD ZMIERZAMY

Na tegorocznym Forum Ekonomicznym w Krynicy .Nowoczesna zainaugurowała cykl debat pod nazwą „Nowoczesny GPS: Gospodarka, Praworządność, Samorząd”. To rozmowy o gospodarce, znaczeniu polityki państwa dla innowacyjności i nowoczesnych technologii, wpływie sądów na gospodarkę, pożądanych kierunkach zmian w sądownictwie, konieczności stanowienia dobrego prawa w parlamencie. Także o silnym samorządzie, będącym podstawą właściwych decyzji dla rozwoju regionów

Gospodarka

Celem jest sprawniejsze, lepiej zorganizowane państwo, w którym każdy będzie miał poczucie ładu, bezpieczeństwa i troski o interesy Polaków; rozwój gospodarczy, oparty na przedsiębiorczości i własności prywatnej, służący poprawie jakości życia i większej trosce o każdego z nas, wspólnota wolności, w której każdy czuje się godny, potrzebny i może się realizować.

Te działania muszą być wspierane przez gruntowną modernizację administracji państwa, jej cyfryzację, uproszczenie procedur i optymalizację zatrudnienia. Konieczne jest obniżenie podatków oraz zmiany na rynku pracy i w gospodarce, dążące do wzrostu realnych zarobków większości Polaków przynajmniej o 2000 zł.

Nie będzie stabilnej gospodarki bez projektów wspierających powstawanie miejsc pracy i ułatwiających młodym ludziom znalezienie pierwszej pracy lub założenie firmy. Do tego niezbędne jest też utrzymanie handlu w niedziele.

Główne punkty programu gospodarczego .Nowoczesnej to:

1. Zmniejszenie podatków przy jednoczesnym zachowaniu progresji podatku dochodowego (PIT) i obniżenie progów z 18 do 16 proc. i z 32 do 26 proc. Docelowo – o ile pozwoli na to budżet państwa po zbyt rozrzutnej polityce ostatnich lat – wprowadzenie podatku liniowego
z wysoką kwotą wolną.

2. Rozwiązania pozwalające młodym łatwiej znaleźć pierwszą pracę, poprzez częściowe zwolnienie ich ze składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze dwa lata po ukończeniu edukacji.

3. Ułatwienie podnoszenia kwalifikacji przez dorosłych, zwłaszcza umiejętności cyfrowych.

4. Likwidacja przywilejów emerytalnych dla nowych osób wchodzący na rynek pracy.

5. Zmiana systemu zamówień publicznych, poprzez ograniczenie w przetargach pierwszeństwa ceny i wprowadzenie kryterium formy zatrudnienia pracowników.

6. Wprowadzenie programu Aktywna Rodzina, który zastąpi program 500+. Pomoże to zwiększyć dzietność, poprawi katastrofalne wskaźniki demograficzne i ułatwi rodzicom wychowanie swoich pociech bez rezygnacji z zawodowej aktywności oraz stresu związanego z koniecznością zapewnienia dzieciom dobrej opieki. Aktywna Rodzina to:

– Ulga podatkowa 3000 zł rocznie (250 zł miesięcznie) na każde, również pierwsze dziecko. Taki program wsparcia finansowego promuje aktywność zawodową rodziców, jest tańszy dla państwa
o 6 mld zł rocznie i bardziej sprawiedliwy społecznie.

– Dobra opieka nad dzieckiem
w żłobku, czy miejscu pracy rodziców.

– Szkoła dostosowana do potrzeb pracujących rodziców, ze świetlicami realizującymi program edukacyjny, czynnymi
w godzinach pracy rodziców i z atrakcyjną ofertą opieki w weekendy oraz w dni wolne od pracy.

– Poprawa jednej z najniższych w Europie ściągalności alimentów.

Praworządność

Obywatele, opozycja i sędziowie chcą reformy sądownictwa, ale nie może ona polegać na upolitycznieniu niezależnych sądów. W każdym demokratycznym kraju sędziowie kontrolują polityków, a nie odwrotnie. Nikt dzisiaj nie potrzebuje billboardowej kampanii za 19 milionów złotych, lecz otwartej rozmowy nad wielką reformą sądownictwa, przyspieszającą rozpatrywanie spraw.

We wrześniu br. rozpoczął prace nad reformą specjalny zespół parlamentarny, powołany przez opozycję. Udział
w nim biorą obywatele, sędziowie, prawnicy, politycy różnych opcji, eksperci i organizacje. Jeżeli obecnie rządzący nie skorzystają z możliwości wzięcia udziału w tych pracach, to kolejny rząd będzie miał gotowy opis problemów w sądownictwie i sposób na ich rozwiązanie.

Samorząd

Państwo dobrze zorganizowane musi być zdecentralizowane, a obywatele powinni mieć większy udział w sprawowaniu władzy. Nowoczesna przygotowała ustawę o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej, pozwalającej grupie mieszkańców zgłosić projekt uchwały w zakresie zadań realizowanych przez samorządy gmin, powiatów czy województw. Pozwoli to szczególnie środowiskom nieprezentowanych w radach na zaangażowanie i wpływ na rozwój swoich społeczności. Myśląc o zmianach w samorządzie wiemy, że konieczne jest podjęcie wielu działań, aby sytuacja z rozbiorem samorządu już nigdy się nie powtórzyła.

Główne punkty naszego programu samorządowego to:

1. Likwidacja administracji rządowej na poziomie województw, co pozwoli na sprawniejsze działania. Sytuacja po nawałnicach w województwie pomorskim pokazała, że zarządzanie kryzysowe – główne zadanie wojewody – nie sprawdziło się. Ludzie sami musieli organizować sobie pomoc, aby likwidować skutki nawałnic.

.Nowoczesna przygotowywała już niezbędne zmiany w ustawie o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie. Jedyne zadania, które muszą być wykonywane przez administrację rządową to nadzór prawny i zestandaryzowane zadania zlecone, co ułatwi rozliczenia.

2. Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST), pozwalająca też na wdrożenie programu Aktywna Rodzina. Oprócz udziału w podatku PIT i CIT, konieczne są nowe źródła finansowania JST:

– Możliwość zwrotu VAT z inwestycji dla każdej JST.

– Udział w podatku VAT dla województw.

– Subwencja środowiskowa dla gmin, powiatów i ewentualnie województw, gdzie obszar chroniony przekracza odpowiednio: 75 i 60 proc. powierzchni (dla województw mogłoby to być np. 40 proc.powierzchni). Subwencja musi być rekompensatą dla JST z tytułu ograniczonych możliwości rozwojowych. Przykład Puszczy Kampinoskiej najlepiej pokazuje te problemy.

3. Zwiększenie, w ramach Krajowego Funduszu Drogowego, udziału pobieranej akcyzy na drogi z przeznaczeniem na drogi samorządowe. Należy utworzyć Fundusz Dróg Samorządowych, dysponujący rocznie kwotą ok. 2-2,5 mld złotych, co pozwoli na nieobciążanie nas dodatkowo nowym podatkiem. Obecnie tylko niewielka część akcyzy jest przeznaczana na Krajowy Fundusz Drogowy czy Fundusz Kolejowy.

4. Umożliwienie tworzenia dobrowolnych związków metropolitarnych dla aglomeracji zamieszkiwanej przez
ok. 1 mln osób.

5. Konsolidacja finansów na poziomie samorządów i stworzenie zachęt dla łączenia JST poprzez zwiększone udziały w podatkach przez okres 5 lat.

6. Upodmiotowienie samorządów regionalnych. Polityka regionalna uzależniona jest w 100 proc. od funduszy europejskich. Dzięki polityce PiS Polska po 2020 roku nie będzie mogła liczyć już na takie wsparcie jak obecnie. Niezbędny jest przegląd zadań, którego efektem powinna być nowa ustawa
o prowadzeniu polityki rozwoju.

Dr Paweł Pudłowski,
poseł .Nowoczesnej, przewodniczący Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii


„Nasze Czasopismo” nr 11/2017