Prawo

ZNIKAJĄCE SPRAWOZDANIA

Państwo przejrzyste i otwarte dla obywateli powinno być podstawową zasadą demokratycznego ustroju. W gąszczu przepisów dobrze by było, byśmy nie musieli domyślać się, że powinniśmy o coś zapytać naszych rządzących. Niektóre informacje po prostu powinny być.

Ewa Krawczyk-Dębiec

 

Każdy z nas wie, jakie dobra wchodzą w skład jego majątku – nieruchomości, samochody, lokaty. Obudzeni w środku nocy pamiętamy, że środki pieniężne trzymamy pod poduchą, a obligacje w dworku pod Warszawą w starym piecu.

Państwo też ma majątek i warto by było wiedzieć, jaki i gdzie. Służy do tego coroczna ewidencja majątku Skarbu Państwa, z której sporządzane jest (zawsze na koniec każdego roku kalendarzowego) sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa. Do 2016 r. przygotowywał je minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, a od 2017 r. – po zlikwidowaniu przez rząd Prawa i Sprawiedliwości Ministerstwa Skarbu Państwa – Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązek taki wynika z ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wcześniej zaś z ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

Informacja publiczna rzecz święta

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu. Tak zdecydował ustawodawca i unormował to w obowiązującej jeszcze ustawie o dostępie do informacji publicznej. Utraci ona moc z chwilą uchwalenia ustawy o jawności życia publicznego, nad którą trwają prace. Czy poprawi sytuację suwerena w dostępie do informacji? Czas pokaże.

Obecnie udostępnianie informacji publicznych następuje, między innymi, w drodze ogłaszania ich w Biuletynie Informacji Publicznej. Jest to urzędowy publikator teleinformatyczny, złożony z witryn internetowych, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają w postaci elektronicznej informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

Państwowa mamona na wniosek

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, w części dotyczącej Ministerstwa Skarbu Państwa, opublikowane są Sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa za lata 2001 – 2014, z czego ostatnie według stanu na 31 grudnia 2014 r. Minister Skarbu Państwa przygotował sprawozdanie za 2014 r. i przedłożył je Radzie Ministrów oraz, z jej upoważnienia, Sejmowi. Do Sejmu wpłynęło w listopadzie 2015 r., po czym w grudniu zostało skierowane przez Marszałka Sejmu do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Ta zaś, po rozpatrzeniu na posiedzeniu, wniosła o przyjęcie sprawozdania przez Sejm.

A gdzie są pozostałe Sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa za lata 2015 i 2016? Zapytałam o to Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymałam odpowiedź, że sprawozdanie za 2016 r. jest w trakcie zatwierdzania przez Radę Ministrów. To za 2015 r. wprawdzie mi przesłali, ale nie mają pojęcia, gdzie zostało opublikowane. Na moje dodatkowe pytanie: “Czy jest jakiś formalny dokument zatwierdzający to sprawozdanie i czy mogłabym go otrzymać, uzyskałam odpowiedź: „Prokuratoria Generalna RP nie dysponuje takim dokumentem.”

Bardziej wylewna okazała się Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. W odpowiedzi na mój wniosek z pytaniem o sprawozdania uprzejmie mnie poinformowano, że Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia 2015 r., z wniosku Ministra Skarbu Państwa, wpłynęło do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów we wrześniu 2016 r., zostało przyjęte przez Stały Komitet Rady Ministrów w październiku
i rekomendowane Radzie Ministrów. W listopadzie Sprawozdanie wpłynęło do Rady Ministrów i zostało przyjęte przez nią
w trybie obiegowym. Sprawozdanie nie podlega publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Morał cały z tej historii jest taki, że jeżeli chcesz suwerenie obecnie uzyskać informacje o stanie mienia Skarbu Państwa, domyśl się, gdzie ich szukać. Wykorzystaj do tego wniosek o udostępnienie informacji publicznej, póki jeszcze funkcjonuje.


„Nasze Czasopismo” nr 01/2018
fot. pixabay.com